Etikai kódex

Sportszakmai Normatív Kódex

BEVEZETŐ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. szeptember 21. és 2018. április 26. napján tartott ülésein döntött arról, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Hírös Sport Nonprofit Kft.-ből (adószám: 21067202-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-116398, székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.) történő kiválás útján a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia önálló korlátolt felelősségű gazdaság társaság, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. keretében működjön tovább.

Fentiek okán 2018. július 01. napjával megalakult a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. A Társaság feladata a sportot érintő céljai és közhasznú feladatainak magas szintű ellátása, sportlétesítmények fejlesztésében történő közreműködés.

A Társaság keretén belül két sportszakmai utánpótlás nevelési divízió működik:
o a Kecskemét Kosárlabda Akadémia
o a Kecskeméti Sportiskola

Jelen kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, amelyek alapján a spotszakmai utánpótlás nevelés működik, amelyek mentén a divíziók működnek és kiemelten fontosnak tekintenek.
A kódexben foglaltak betartása kötelező minden munkavállalóra, megbízottra – a betöltött tisztségtől függetlenül –, aki a sportszakmai utánpótlás nevelés keretein belül tevékenykedik.

Alapelv: FAIR PLAY
A FAIR PLAY által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen a Fair Play-t maga a sport hozta létre. Ez az eszme azért fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés, verseny jelent igazi élményt és szórakozást.

A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek az alapelvek a sportban szerepet vállaló bármely személyre érvényesek.
• Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző versenyek, bajnokságok, tornák szabályait.
• Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, a csapatvezetőkkel, a szülőkkel, a média képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében.
• A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi legyen a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.

Az Etikai Kódex céljai
A Normatív Etikai Kódex célja:
• Meghatározni az edzői, sportvezetői szakma hivatásrendi szabályait.
• Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit.
• Őrködni az edzői hivatás tisztasága felett, növelni erkölcsi színvonalát.
• Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító edzőket és sportvezetőket, elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat megszegik.
• Rögzíteni az edzői tevékenység során a sportolókkal és a munkatársakkal szembeni kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.

Az Etikai és Viselkedési Kódex Általános Irányelvei
Az Etikai és Viselkedési Kódex célkitűzése az általános elvek meghatározása a sportszervezet, az edzők, sportolók, valamint a játékosok, szülők körében felmerült leggyakoribb helyzetekre vonatkozó döntési szabályok vonatkozásában.

Legfőbb célja az edzőkkel együtt dolgozó egyének, csoportok/csapatok és közösségek jólétének és védelmének biztosítása. Az etikai és viselkedési kódex általánosan is érvényes értékrendet rögzít. Az edzők egyéni felelőssége annak meghatározása, hogy miképpen érik el a lehetségesen legmagasabb magatartási normákat.

Az Etikai és Viselkedési Kódex elsősorban az edzőket és játékosokat érinti, akiknek hatáskörébe tartozik a sportoló gyermekek és sporttársaik jólétének védelme és sportági tudásának fejlesztése, azonban egyaránt vonatkozik az sportszakmai utánpótlás nevelési divíziók minden tagjára, sportolóira, szerződéses és főállású alkalmazottjaira, illetve önkéntes, nem fizetett segítőire pl. fotósokra, videósokra.

Edzők Etikai és Viselkedési Kódexe
1. Elfogadja és betartja a Fair Play szellemének szabályait.
2. Példamutató életformát tanúsít. Mint ilyen, minden esetben köteles a Sport legmagasabb elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni.
3. Figyel a külső megjelenésre, mindig tisztán, elfogadható sportöltözetben jelenik meg az edzéseken.
4. Edzéseken, mérkőzéseken, rendezvényeken, értekezleteken részt vesz és pontosan érkezik.
5. Felelősségteljes magatartást tanúsít.

Kötelessége a szakmával szemben
1. Szakmai felkészültség
2. Folyamatosan fejlesztés és javítás szakmai ismeretek területén
3. Megossza szakmai tudását kollégáival
4. Pedagógiai felkészültség
5. Erkölcsi példamutatás
6. Viselkedés kulturáltság
7. Éljen a kommunikációs eszközökkel és fordítson figyelmet azok használatára széles körben

Kötelessége a sportszervezettel és kollégákkal szemben
1. Lojalitás a szervezet, a vezető személye és a kollégák iránt.
2. Egymás munkájának megbecsülése, tisztelete
3. Kollegialitás szellemében megvalósuló együttműködés és érintkezés
4. A szakmai-módszertani újítások ösztönzése, támogatása
5. Kollegiális együttérzés és szolidaritás
6. A sportszervezet jóhírének védelme és terjesztése

Kötelessége csapatával szemben
1. Játékosainak egészsége prioritást élvezzen. A gyerekek, fiatalok érdeke illetve fizikai, mentális vagy érzelmi nem sérülhet semmilyen célok érdekében sem. Elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre, vagy a testi-lelki fejlődésre veszélyeket hordoz magában.
2. Minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, fizikális, technikai, taktikai stb. területek fejlesztésére, hogy játékosai egyénileg is és csapatban is a legjobb eredményt érjék el.
3. Játékosaival megértesse és betartassa a sportszerű magatartás, a fair play szellemének alapelveit
4. Kerüljön olyan elvárásokat a gyermekekkel szemben, ami nincs arányban azok képességeivel, életkorával
5. Példát mutatni, felhívni a figyelmet, tájékoztatni és tiltani a káros és tiltott szerek használatát a játékosai körében
6. Mindent megtenni annak érdekében, hogy a sportolás örömet okozzon a gyermekeknek, a fiataloknak
7. Mindent megtenni a gyermekek, a fiatalok testi-lelki fejlődése érdekében.
8. Közösségi életre, együttműködésre neveli a fiatalokat.
9. Következetes nevelés biztosítása.
10. Illemszabályok és megfelelő magatartás szabályok szerinti viselkedés megkövetelése a fiataloktól.
11. Nem megengedett a gyermekek megalázása, sem nyilvánosan, sem négyszemközt.
12. Minden körülmények között önfegyelmemet gyakorolni.

Kötelessége a szülőkkel szemben
1. Lehetőséget biztosítani a folyamatos kétirányú kommunikációra (pl. szülőértekezlet,stb.)
2. Hivatalos, diplomatikus és következetes kapcsolattartás
3. Együttműködés a gyermek megismerése, fejlődése érdekében
4. Folyamatosan tájékoztatás fenntartása

Kötelessége a külső körülményekkel szemben
1. Tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint irányítani a játékosait
2. Kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét
3. Tisztelje és tanítsa meg játékosainak tisztelni az ellenfelet
4. Tisztelje és tanítsa meg játékosainak tisztelni a játékvezetőket, bírákat és hivatalos személyeket – a mérkőzés fontos részét képezik, mint a játék rendjét fenntartó személyek
5. Együttműködni és megfelelően kommunikálni a játékvezetőkkel és hivatalos személyekkel a játék szabályos lebonyolítása érdekében
6. Gyakoroljon önkontrollt és tanítsa higgadtságra, érzelmi kontrollra játékosait a játékvezetőkkel, a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az eredménytől éppúgy, mint a nézők, vagy a médiák provokációjától
7. Megadni a szükséges tájékoztatást a médiák képviselőinek – azok kérdései esetén – a személyiségi jogok keretein belül
8. Valós információk szolgáltatása

Sportoló Etikai és Viselkedési Kódexe
1. Elfogadja és betartja a Fair Play szellemének szabályait.
2. Pontosan és rendszeresen részt vesz az edzéseken, mérkőzéseken, rendezvényeken. Ezekre kipihenten és felkészülten érkezik.
3. Mérkőzésekről csak betegség, iskolai elfoglaltság, vagy családi okok miatt hiányozik. Hiányzásáról és annak okáról időben értesíti edzőjét.
4. Egészséges életmódra törekszik. Tartózkodik a tiltott szerektől és káros szenvedélyektől. Elfogadja, hogy ezek használata a sportszervezetből történő kizárását vonja maga után.
5. Mindenkor, becsületesen és maradéktalanul jelent minden sérülést és egészségi állapotában beállt változást az edzőjének.
6. Edzőjét, a sportszervezet vezetőit tiszteli.
7. Az edző utasításait figyelmesen végighallgatja és a kért feladatot legjobb tudása szerint végrehajtja.
8. Nem kérdőjelezi meg az edző munkáját, döntéseit. Legjobb tudása szerint igyekszik, hogy jó versenyző és csapatjátékos legyen.
9. Szándékos cselekedeteivel sohasem veszélyezteti az ellenfél, a csapattársak, a játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét.
10. Szándékosan sohasem próbálja megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem versenyen, sem azon kívül. Megtanulja és követi a sportág szabályrendszerét.
11. Tiszteli a játékvezetőket, bírákat és hivatalos személyeket és együttműködik velük. Elfogadja, hogy a mérkőzés fontos részét képezik, mint a játék rendjét fenntartó személyek.
12. Együttműködik edzőjével, társaival, akikkel közösséget alkot.
13. Tiszteli a sportszervezet értékeit és betartja szabályzatát. Védi a sportszervezet jó hírnevét és terjeszti azt.
14. A sportszervezettől kapott sportfelszereléseket és sporteszközöket használja és épségüket megóvja.
15. Megóvja a sportterek, közlekedési eszközök épségét.
16. Betartja az illemszabályokat.
17. Példamutató magatartással és életformával emeli a sportág presztízsét, megítélését.
18. Nem használja mobiltelefonját edzéseken, mérkőzéseken, megbeszéléseken.

Szülő Etikai és Viselkedési Kódexe
1. Támogatja és ösztönzi a rendszeres edzés és mérkőzéslátogatást. Igyekszik a családi programok szervezésénél az edzések és mérkőzések időpontjait figyelembe venni.
2. Támogatja az edző személyét és munkáját. Elfogadja szakmai döntéseit.
3. Együttműködik az edzővel a gyermeke megismerése és fejlődése érdekében.
4. Együttműködik a sportszervezettel és a játékvezetőkkel, hivatalos személyekkel a gyermeke fejlődése érdekében.
5. Egészséges életvezetéssel példát mutat és erre neveli gyermekét.
6. Gyermekét a fair play szellemében, sportszerűségre neveli.
7. Betartja a fair play szellemét, a sporteseményeken sportszerűen viselkedik.
8. Az élet minden területén példamutató magatartást tanúsít.
9. A sportszervezet eseményein, rendezvényein elfoglaltságai függvényében részt vesz.
10. Pozitívan motiválja gyermekét a sport és az oktatás területén.
11. Pozitív szurkolással buzdítja gyermeke csapatát és tiszteletben tartja az ellenfél sportolóit.
12. Az öltözőbe, csupán edzői engedéllyel léphet. A sportolók buszán csak kivételes helyzetben, engedéllyel utazhat.
13. Kommunikációs lehetőségeket kihasználva tájékozódik és tájékoztatja az edzőt, a sportszervezetet a gyermekével felmerült problémákról.
14. Hivatalos, diplomatikus és következetes kapcsolattartással él.
15. Rendszeresen és időben nevelési hozzájárulást fizet a sportszervezet részére.
16. Lehetőségeihez mérten támogatja a sportszervezet munkáját.

Etikai vétség
Etikai vétségnek minősül minden olyan tevékenység, magatartás vagy mulasztás a jelen kódexben előírtakkal ellentétes. Az etikai vétség megítélése független az egyéb jogszabályi szankciók érvényesítésétől.

1. Etikai vétségről bejelentést kizárólag írásban lehet benyújtani az ügyvezető részére. (e-mail: info@juniorsportkft.hu, levélcím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1.) az eseményt követő 30. napig.
2. A bejelentőnek tiszteletben kell tartania a bepanaszolt személyiséghez fűződő jogait.
3. A bejelentésnek konkrét információkat kell tartalmaznia (név, hely, időpont)
4. Névtelen bejelentés alapján nem indítható eljárás.
5. Az etikai ügyeket az Etikai Bizottság vizsgálja ki a tudomásszerzést követően, a sportszakmai igazgató elrendelésére.
6. Az Etikai Bizottság 3 főből áll, melynek tagjai az ügyvezető igazgató, az ügyvéd és a szakosztály vezetője.
7. Az Etika Bizottság a bepanaszolt meghallgatása, valamint eseménytől függően egyéb résztvevők (tanúk, stb.) meghallgatása alapján határoz.
8. Alkalmazható határozatok:
o panasz elutasítása
o etika vétség megtörténtéről határozat
9. A bizottság etikai vétség estén az alábbi határozatot hozhatja

Edzők esetében:
• szóbeli figyelmeztetés
• írásbeli figyelmeztetés
• munkaszerződés keretében foglalkoztatott edző esetében rendes felmondás, megbízási jogviszonyban álló edző esetében azonnali hatályú felmondás

Sportolók esetében:
• szóbeli figyelmeztetés
• írásbeli figyelmeztet
• Sportszervezetből történő kizárás

Szülők esetében:
• szóbeli figyelmeztetés
• írásbeli figyelmeztetés
• edzésekről, mérkőzésekről történő eltiltás

10. A bizottság által készített jegyzőkönyv, határozat, írásban megküldésre kerül érintett részére.
11. Szóbeli figyelmeztetés esetén sem maradhat dokumentáció nélkül az etikai vétség megtörténte.

Záró rendelkezések
A Sportszakmai Normatív Kódex első hatálybalépése 2015. július 1. napja.
A Sportszakmai Normatív Kódex jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata 2018. július 2. napján lép hatályba és módosításig vagy visszavonásik érvényes.
Az Sportszakmai Normatív Kódex szövegét és jövőbeni módosításait a Társaság honlapjain (www.juniorsportkft.hu, www.kesi.hu, www.mercedeska.hu) köteles közzétenni.

Kecskemét, 2018. július 02.


Ivkovicné Béres Tímea
ügyvezető igazgató