Etikai kódex adatok

Közzététel dátuma: 2023.10.19

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. által használt etikai kódex ismerete a Sportlétesítményben történő helyes viselkedéshez elengedhetetlen – A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Sportszakmai Etikai és Viselkedési Kódexe

 

 

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Sportszakmai Etikai és Viselkedési Kódexe

 

 

I. BEVEZETŐ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. szeptember 21. és 2018. április 26. napján tartott ülésein döntött arról, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Hírös Sport Nonprofit Kft.-ből (adószám: 21067202-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-116398, székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.) történő kiválás útján a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia önálló korlátolt felelősségű gazdaság társaság, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. keretében működjön tovább.

Fentiek okán 2018. július 01. napjával megalakult a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság). A Társaság feladata a sportot érintő céljai és közhasznú feladatainak magas szintű ellátása, sportlétesítmények fejlesztésében történő közreműködés.

A Társaság keretén belül két sportszakmai utánpótlás nevelési divízió működik:

 • a Kecskemét Kosárlabda Akadémia
 • a Kecskeméti Sportiskola

A jelen Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, amelyek alapján a sportszakmai utánpótlás nevelés működik, amelyek mentén a divíziók működnek és amelyeket a Társaság kiemelten fontosnak tekint.

A Kódexben foglaltak betartása kötelező minden munkavállalóra, megbízottra – a betöltött tisztségtől függetlenül –, aki a sportszakmai utánpótlás nevelés keretein belül tevékenykedik, valamint minden sportolóra, sportoló törvényes képviselőjére a sportszakmai feladatok (edzések megtartása, táborok vezetése, mérkőzéseken való részvétel stb.) és a sportolást érintő tevékenységek ideje alatt (pl.: mérkőzés, edzés, tábor). A sportszakmai feladatok és a sportolást érintő tevékenységeken kívüli magatartások etikai rendezésére a Társaság Általános Etikai Kódexének rendelkezései irányadóak.

A jelen Kódex alapján kizárólag olyan személy ellen és olyan személy által indítható meg etikai eljárás, aki a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-vel megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, amatőr sportolói szerződéses jogviszonyban vagy a Sport törvény hatálya alá tartozó más olyan jellegű jogviszonyban áll, ami feljogosítja a sportolásra. A kiskorúak szerződéses jogviszonya esetén ide értendőek a törvényes képviselők (szülők) is.

II. Alapelv: FAIR PLAY

A FAIR PLAY által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen a Fair Play-t maga a sport hozta létre. Ez az eszme azért fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés, verseny jelent igazi élményt és szórakozást.

A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek az alapelvek a sportban szerepet vállaló bármely személyre érvényesek.
Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző versenyek, bajnokságok, tornák szabályait.

 • Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, a csapatvezetőkkel, a szülőkkel, a média képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében.
 • A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi legyen a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.

III. A Kódex céljai

Az Etikai Kódex célja:

 • Meghatározni az edzői, sportvezetői szakma hivatásrendi szabályait.
 • Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit.
 • Őrködni az edzői hivatás tisztasága felett, növelni erkölcsi színvonalát.
 • Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító edzőket és sportvezetőket, elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat megszegik.
 • Rögzíteni az edzői tevékenység során a sportolókkal és a munkatársakkal szembeni kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.

IV. A Kódex Általános Irányelvei

Az Etikai és Viselkedési Kódex célkitűzése az általános elvek meghatározása a sportszervezet, az edzők, sportolók, valamint a játékosok, szülők körében felmerült leggyakoribb helyzetekre vonatkozó döntési szabályok vonatkozásában.

Legfőbb célja az edzőkkel együtt dolgozó egyének, csoportok/csapatok és közösségek jólétének és védelmének biztosítása. Az etikai és viselkedési kódex általánosan is érvényes értékrendet rögzít. Az edzők egyéni felelőssége annak meghatározása, hogy miképpen érik el a lehetségesen legmagasabb magatartási normákat.

Az Etikai és Viselkedési Kódex elsősorban az edzőket és játékosokat érinti, akiknek hatáskörébe tartozik a sportoló gyermekek és sporttársaik jólétének védelme és sportági tudásának fejlesztése, azonban egyaránt vonatkozik az sportszakmai utánpótlás nevelési divíziók minden tagjára, sportolóira, szerződéses és főállású alkalmazottjaira, illetve önkéntes, nem fizetett segítőire pl. fotósokra, videósokra.

V. Edzőkre vonatkozó rendelkezések

 1. Elfogadja és betartja a Fair Play szellemének szabályait.
 2. Példamutató életformát tanúsít. Mint ilyen, minden esetben köteles a Sport legmagasabb elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni.
 3. Figyel a külső megjelenésre, mindig tisztán, elfogadható sportöltözetben jelenik meg az edzéseken.
 4. Edzéseken, mérkőzéseken, rendezvényeken, értekezleteken részt vesz és pontosan érkezik.
 5. Felelősségteljes magatartást tanúsít.

Kötelessége a szakmával szemben:

 1. Szakmai felkészültség
 2. Folyamatosan fejlesztés és javítás szakmai ismeretek területé
 3. Megossza szakmai tudását kollégáival
 4. Pedagógiai felkészültség
 5. Erkölcsi példamutatás
 6. Viselkedés kulturáltság
 7. Éljen a kommunikációs eszközökkel és fordítson figyelmet azok használatára széles körben

Kötelessége a sportszervezettel és kollégákkal szemben

 1. Lojalitás a szervezet, a vezető személye és a kollégák iránt.
 2. Egymás munkájának megbecsülése, tisztelete
 3. Kollegialitás szellemében megvalósuló együttműködés és érintkezés
 4. A szakmai-módszertani újítások ösztönzése, támogatása
 5. Kollegiális együttérzés és szolidaritás
 6. A sportszervezet jóhírének védelme és terjesztése

Kötelessége csapatával szemben

 1. Játékosainak egészsége prioritást élvezzen. A gyerekek, fiatalok érdeke illetve fizikai, mentális vagy érzelmi nem sérülhet semmilyen célok érdekében sem. Elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre, vagy a testi-lelki fejlődésre veszélyeket hordoz magában.
 2. Minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, fizikális, technikai, taktikai stb. területek fejlesztésére, hogy játékosai egyénileg is és csapatban is a legjobb eredményt érjék el.
 3. Játékosaival megértesse és betartassa a sportszerű magatartás, a fair play szellemének alapelveit
 4. Kerüljön olyan elvárásokat a gyermekekkel szemben, ami nincs arányban azok képességeivel, életkorával
 5. Példát mutatni, felhívni a figyelmet, tájékoztatni és tiltani a káros és tiltott szerek használatát a játékosai körében
 6. Mindent megtenni annak érdekében, hogy a sportolás örömet okozzon a gyermekeknek, a fiataloknak
 7. Mindent megtenni a gyermekek, a fiatalok testi-lelki fejlődése érdekében.
 8. Közösségi életre, együttműködésre neveli a fiatalokat.
 9. Következetes nevelés biztosítása.
 10. Illemszabályok és megfelelő magatartás szabályok szerinti viselkedés megkövetelése a fiataloktól.
 11. Nem megengedett a gyermekek megalázása, sem nyilvánosan, sem négyszemközt.
 12. Minden körülmények között önfegyelmemet gyakorolni.

Kötelessége a szülőkkel szemben

 1. Lehetőséget biztosítani a folyamatos kétirányú kommunikációra (pl. szülőértekezlet,stb.)
 2. Hivatalos, diplomatikus és következetes kapcsolattartás
 3. Együttműködés a gyermek megismerése, fejlődése érdekében
 4. Folyamatosan tájékoztatás fenntartása

Kötelessége a külső körülményekkel szemben

 1. Tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint irányítani a játékosait
 2. Kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét
 3. Tisztelje és tanítsa meg játékosainak tisztelni az ellenfelet
 4. Tisztelje és tanítsa meg játékosainak tisztelni a játékvezetőket, bírákat és hivatalos személyeket – a mérkőzés fontos részét képezik, mint a játék rendjét fenntartó személyek
 5. Együttműködni és megfelelően kommunikálni a játékvezetőkkel és hivatalos személyekkel a játék szabályos lebonyolítása érdekében
 6. Gyakoroljon önkontrollt és tanítsa higgadtságra, érzelmi kontrollra játékosait a játékvezetőkkel, a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az eredménytől éppúgy, mint a nézők, vagy a médiák provokációjától
 7. Megadni a szükséges tájékoztatást a médiák képviselőinek – azok kérdései esetén – a személyiségi jogok keretein belül
 8. Valós információk szolgáltatása

VI. Sportolóra vonatkozó rendelkezések

 1. Elfogadja és betartja a Fair Play szellemének szabályait.
 2. Pontosan és rendszeresen részt vesz az edzéseken, mérkőzéseken, rendezvényeken. Ezekre kipihenten és felkészülten érkezik.
 3. Mérkőzésekről csak betegség, iskolai elfoglaltság, vagy családi okok miatt hiányozik. Hiányzásáról és annak okáról időben értesíti edzőjét.
 4. Egészséges életmódra törekszik. Tartózkodik a tiltott szerektől és káros szenvedélyektől. Elfogadja, hogy ezek használata a sportszervezetből történő kizárását vonja maga után.
 5. Mindenkor, becsületesen és maradéktalanul jelent minden sérülést és egészségi állapotában beállt változást az edzőjének.
 6. Edzőjét, a sportszervezet vezetőit tiszteli.
 7. Az edző utasításait figyelmesen végighallgatja és a kért feladatot legjobb tudása szerint végrehajtja.
 8. Nem kérdőjelezi meg az edző munkáját, döntéseit. Legjobb tudása szerint igyekszik, hogy jó versenyző és csapatjátékos legyen.
 9. Szándékos cselekedeteivel sohasem veszélyezteti az ellenfél, a csapattársak, a játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét.
 10. Szándékosan sohasem próbálja megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem versenyen, sem azon kívül. Megtanulja és követi a sportág szabályrendszerét.
 11. Tiszteli a játékvezetőket, bírákat és hivatalos személyeket és együttműködik velük. Elfogadja, hogy a mérkőzés fontos részét képezik, mint a játék rendjét fenntartó személyek.
 12. Együttműködik edzőjével, társaival, akikkel közösséget alkot.
 13. Tiszteli a sportszervezet értékeit és betartja szabályzatát. Védi a sportszervezet jó hírnevét és terjeszti azt.
 14. A sportszervezettől kapott sportfelszereléseket és sporteszközöket használja és épségüket megóvja.
 15. Megóvja a sportterek, közlekedési eszközök épségét.
 16. Betartja az illemszabályokat.
 17. Példamutató magatartással és életformával emeli a sportág presztízsét, megítélését.
 18. Nem használja mobiltelefonját edzéseken, mérkőzéseken, megbeszéléseken.

VII. Szülőkre vonatkozó rendelkezések

 1. Támogatja és ösztönzi a rendszeres edzés és mérkőzéslátogatást. Igyekszik a családi programok szervezésénél az edzések és mérkőzések időpontjait figyelembe venni.
 2. Támogatja az edző személyét és munkáját. Elfogadja szakmai döntéseit.
 3. Együttműködik az edzővel a gyermeke megismerése és fejlődése érdekében.
 4. Együttműködik a sportszervezettel és a játékvezetőkkel, hivatalos személyekkel a gyermeke fejlődése érdekében.
 5. Egészséges életvezetéssel példát mutat és erre neveli gyermekét.
 6. Gyermekét a fair play szellemében, sportszerűségre neveli.
 7. Betartja a fair play szellemét, a sporteseményeken sportszerűen viselkedik.
 8. Az élet minden területén példamutató magatartást tanúsít.
 9. A sportszervezet eseményein, rendezvényein elfoglaltságai függvényében részt vesz.
 10. Pozitívan motiválja gyermekét a sport és az oktatás területén.
 11. Pozitív szurkolással buzdítja gyermeke csapatát és tiszteletben tartja az ellenfél sportolóit.
 12. Az öltözőbe, csupán edzői engedéllyel léphet. A sportolók buszán csak kivételes helyzetben, engedéllyel utazhat.
 13. Kommunikációs lehetőségeket kihasználva tájékozódik és tájékoztatja az edzőt, a sportszervezetet a gyermekével felmerült problémákról.
 14. Hivatalos, diplomatikus és következetes kapcsolattartással él.
 15. Rendszeresen és időben nevelési hozzájárulást fizet a sportszervezet részére.
 16. Lehetőségeihez mérten támogatja a sportszervezet munkáját.

VIII. Etikai vétség

Etikai vétségnek minősül minden olyan tevékenység, magatartás vagy mulasztás, ami a jelen kódexben előírtakkal ellentétes. Az etikai vétség megítélése független az egyéb jogszabályi szankciók érvényesítésétől. A jelen Kódex értelmében etikai vétséget elkövethet a sportoló gyermek, a sportoló gyermek törvényes képviselője (szülője) és az edzők egyaránt. Az etikai vétség kivizsgálására a Társaság belső kontrollrendszerén belül kerül sor az ún. etikai eljárás keretében.

VIII.1. Etikai eljárás menete és a döntéshozatali folyamat

 1. Etikai eljárás az etikai vétséget tartalmazó bejelentés (panasz) alapján indul. Az „érintett” az a személy, akit az etikai vétség elkövetéséről szóló bejelentés megnevez, vagyis akit „bepanaszol”.
 2. A panaszt kizárólag írásban lehet benyújtani az ügyvezető részére. (e-mail: info@juniorsportkft.hu, levélcím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1.) az etikai vétséget megalapozó eseményről való tudomásszerzéstől számított 30. napig, de legkésőbb az etikai vétséget követő 90.napig.
 3. A bejelentőnek az írásbeli bejelentésében tiszteletben kell tartania az érintett fél személyiséghez fűződő jogait. A bejelentés nem tartalmazhat valótlan tényeket és olyan valótlan állításokat, amik alkalmasak a becsület vagy a jóhírnév megsértésére.
 4. A bejelentésnek konkrét információkat kell tartalmaznia (név, hely, időpont), mellyel az érintett fél és az etikai vétség körülményei azonosíthatóak.
 5. Névtelen bejelentés alapján nem indítható eljárás.
 6. Az etikai ügyeket az Etikai Bizottság vizsgálja ki a panasz beérkezését követő 30 napon belül, a sportszakmai igazgató elrendelésére.
 7. A sportszakmai igazgató köteles írásban értesíteni az érintett törvényes képviselőjét az etikai eljárásról legkésőbb az etikai eljárást megelőző 8. napig.
 8. Az Etikai Bizottság 3 főből áll, melynek tagjai az ügyvezető, a szakosztály vezetője és a sportoló szülők képviselője.
 9. Az Etika Bizottság kivizsgálja az ügyet az érintett személyes meghallgatása, valamint eseménytől függően egyéb résztvevők (tanúk, stb.) meghallgatása útján és azok alapján határoz. Amennyiben az érintett (bepanaszolt) kiskorú, úgy kizárólag a törvényes képviselője jelenlétében kerülhet sor az etikai eljárás lefolytatására.
 10. Az Etikai Bizottság által alkalmazható döntések:
  – bejelentés elutasítása

– etika vétség megállapítása

 1. A Bizottság az etikai vétség megállapítása estén annak súlyára tekintettel az alábbi következményekről (szankciók) rendelkezhet. A következmények halmozása nem lehetséges.

Edzők esetében:

 • szóbeli figyelmeztetés
 • írásbeli figyelmeztetés
 • munkaszerződés keretében foglalkoztatott edző esetében rendes felmondás, megbízási jogviszonyban álló edző esetében azonnali hatályú felmondás

Sportolók esetében:

 • szóbeli figyelmeztetés
 • írásbeli figyelmeztet
 • Sportszervezetből történő kizárás

Szülők esetében:

 • szóbeli figyelmeztetés
 • írásbeli figyelmeztetés
 • edzésekről, mérkőzésekről történő eltiltás
 1. Az etikai eljárásról készült jegyzőkönyv és határozat, írásban megküldésre kerül az érintett (kiskorú esetén törvényes képviselője) részére az etikai eljárás lefolytatását követő 30 napon belül.
 2. A Bizottság a szóbeli figyelmeztetés tényét is határozatban rögzíti és dokumentálja.
 3. Az Etikai Bizottság szótöbbséggel hozza meg a döntéseit.

VIII.2. Jogorvoslat

Az Etikai Bizottság döntése ellen, annak közlésétől számított 8 napon belül jogorvoslattal lehet élni az ügyvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal. Az ügyvezető a jogorvoslatot 30 napon belül köteles továbbítani az érintett Sportszövetség illetékes szervéhez.

Záró rendelkezések

A Sportszakmai Etikai és Viselkedési Kódex első hatálybalépése 2015. július 1. napja.

A Sportszakmai Etikai és Viselkedési Kódex első módosítása 2018.július 2. napján lépett hatályba.
A Sportszakmai Etikai és Viselkedési Kódex jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata 2022. július 31-én lép hatályba és módosításig vagy visszavonásig érvényes.
A Kódex szövegét és jövőbeni módosításait a Társaság honlapjain (juniorsportkft.hu, kesi.hu, mercedeska.hu) köteles közzétenni.

Kecskemét, 2022. július 31.

 

Ivkovicné Béres Tímea
ügyvezető igazgató

© 2013 - 2024 Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva!
chevron-down